Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności:

1. Administrator – High Frequency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Brzegowa 17, 30-235 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000526525 , REGON: 123222320 , NIP PL: 6762480131;

2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię, nazwisko, PESEL, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy;

3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.konkurscosta.pl/

5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub więcej usług świadczonych w ramach Serwisu; Polityka prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu, gromadzonych w czasie korzystania z Serwisu. Nadrzędnym celem Administratora jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony ich prywatności oraz zapewnienie zgodności przetwarzania ich danych osobowych, gromadzonych w związku z aktywnością Użytkowników w Serwisie, z obowiązującymi przepisami
prawa, w tym RODO.

II. Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

a) art. 6 ust. 1a RODO – dane przetwarzane są w związku i na potrzeby organizacji i przeprowadzenia oraz rozliczenia konkursu „COSTAlacja Lata” (co obejmuje wszystkie dane osobowe przekazane do Administratora w związku z udziałem w konkursie, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji i organizacji konkursu, w tym wysłania nagród do Laureatów;

b) art. 6 ust. 1c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przepisy o rachunkowości, przepisy podatkowe);

c) art. 6 ust. 1f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na:• udzieleniu odpowiedzi na reklamacje;

• dochodzeniu lub zabezpieczeniu roszczeń;
• prowadzeniu analiz jakości oraz statystyk dotyczących świadczonych usług i wykonanych projektów;
• udzielenia odpowiedzi na wiadomości w związku z podjętym kontaktem z Administratorem.

2. Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów podmiotów, których dane osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że: zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem; są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; pozostają merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

3. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach stosuje profilowanie wykorzystując automatyczne przetwarzanie danych gromadzonych za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii (np. narzędzia marketingowe dostarczane przez spółkę Google). Podejmowane działania, w tym profilowanie, nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji wobec Użytkownika, ani nie wywołują żadnych skutków prawnych wobec Użytkownika. Więcej o plikach cookies w punkcie VI Polityki Prywatności oraz VII Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez Administratora.

III. Uprawnienia Użytkowników

1. Każdy Użytkownik ma prawo:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane, w jakim zakresie oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, w tym podstaw przetwarzania;

b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych;

d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie jest oparte na zgodzie lub umowie oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

g) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celu marketingu;

h) prawo do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

i) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w szczególności jeżeli w ocenie Użytkownika przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO (w Polsce od dnia 25.05.2018 roku – funkcję organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

2. Wniosek o realizację ww. praw można realizować poprzez:
a) pisemny wniosek wysłany na adres Administratora
b) drogą mailową na adres: DataProtectionOffice@highfrequency.pl

3. Wniosek, o którym mowa w punkcie 2 powyżej musi zostać sformułowany w sposób precyzyjny i w szczególności wskazywać jakie żądanie ma zostać zrealizowane, jakich celów przetwarzania dotyczy
żądanie, jakie rodzaju przetwarzania danych wniosek dotyczy. W razie potrzeby Administrator jest uprawniony do wystąpienia z prośbą o doprecyzowanie/ uzupełnienie wniosku o dane potrzebne mu do należytego wykonania wniosku.

4. Administrator w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku, poinformuje Użytkownika o działaniach podjętych w związku z wnioskiem. W razie konieczności Administrator poinformuje Użytkownika o konieczności przedłużenia terminu odpowiedzi z podaniem przyczyny przedłużenia terminu.

5. Odpowiedź na wniosek będzie zrealizowana przy pomocy takiego sposobu komunikacji jaki został wykorzystany do złożenia wniosku. W przypadku wniosku złożonego na piśmie, na żądanie Użytkownika, odpowiedź może zostać wysłana drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres email.

IV. Okres przez który dane są przechowywane:

1. dane osobowe przetwarzane są przez okres uzasadniony celem przekazania danych przez Użytkowników do Administratora (co najmniej przez czas niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu w tym do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Konkursem);

2. dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przetwarzane do czasu wypełnienia takiego obowiązku prawnego;

3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania;

4. dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że Administrator wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń;

5. dane osobowe przetwarzane do celów marketingu przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu, dane osobowe takiej osoby, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem, nie będą więcej przetwarzane do celów marketingu.

V. Kategorie odbiorców danych

Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom powiązanym z Administratorem, operatorom pocztowym, przewoźnikom, partnerom świadczącym usługi techniczne, dostawcom usług hostingowych i systemów informatycznych, podwykonawcom Administratora, innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora
i pracownikom lub współpracownikom takich podmiotów.

VI. Pliki cookies i dane eksploatacyjne

1. W Serwisie wykorzystywane są pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego
połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz prowadzenie działań marketingowych przez Administratora.

3. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem wymienionych powyżej technologii danych w ww. celach, w tym celach marketingowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem plików cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu.

4. W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Administrator danych osobowych nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywanie plików cookies. Zaleca się, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentami dotyczącymi polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku – skontaktował się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

5. Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej, a także na stronie http://www.aboutcookies.org. Pliki cookies w przeglądarkach internetowych – w opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności: Google ChromeDomyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

• kliknąć w menu „Ustawienia Google Chrome” i wybrać opcję „Ustawienia”;
• kliknąć w „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole strony;
• wybrać opcję „Ustawienia treści” w opcjach „Prywatność”;
• wybrać żądane ustawienia;
• aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Zarządzaj wyjątkami” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
• aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk „Gotowe”.

Microsoft Internet Explorer
Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:
• kliknąć w menu „Narzędzia” i wybrać „Opcje Internetowe”;
• wybrać zakładkę „Prywatność”;
• za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies);
LUB:
• kliknąć przycisk „Zaawansowane” i samodzielnie wybrać żądane ustawienia;
• aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Witryny” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
• zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

Mozilla Firefox
Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
• kliknąć w menu „Narzędzia” (w innych wersjach: kliknąć przycisk „Firefox”) i wybrać
„Opcje”;
• następnie wybrać zakładkę „Prywatność” i zaznaczyć żądane ustawienia;
• aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Wyjątki” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
• zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”. Opera Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
• kliknąć w „Preferencje”, wybrać opcję „Zaawansowane”, a następnie „Ciasteczka”;
• zaznaczyć żądane ustawienia;
• aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie „Preferencje dla witryn” i przejść do karty „Ciasteczka” a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
• zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

Safari
Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
• w menu „Safari” wybrać opcję „Preferencje”;
• kliknąć ikonę „Prywatność”;
• zaznaczyć żądane ustawienia;
• aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Szczegóły” i wybrać własne ustawienia dla witryn.

VII. Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez Administratora
Administrator korzysta z narzędzia do celów analitycznych i marketingowych „GOOGLE
ANALYTICS”. Poniżej przedstawione są ogólne informacje na temat wykorzystywanego
narzędzia.

• GOOGLE ANALYTICS – pliki wykorzystywane przez spółkę Google do analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika (raporty i statystyki). Narzędzie nie wykorzystuje danych do rozpoznawania Użytkownika. Więcej o usłudze: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie jej pełnej treści w Serwisie ze wskazaniem daty zamieszczenia. Polityka prywatności może ulec zmianie, w szczególności aktualizacji. Wszelkie zmiany polityki prywatności, w tym jej aktualizacje będą publikowane w ramach Serwisu ze wskazaniem daty zamieszczenia. Zmieniona Polityka Prywatności obowiązuje od chwili jej publikacji w Serwisie. Kontakt Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych Organizatora możliwy jest pod adresem Organizatora oraz e-mailowo pod adresem: DataProtectionOffice@highfrequency.pl